III Kongres KS BDOŚ NSZZ „Solidarność”-80

III Kongres Krajowego Sekretariatu Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska odbył się w Kielcach w dniach 7-9 września 2017r.

 Oprócz merytorycznych dyskusji dotyczących działania sekretariatu i funkcjonowania związku na szczeblu branżowym i krajowym oraz zagranicznym w szczególności EU, jednym z punktów programu było przeprowadzenie wyborów na nową kadencję.

Przedstawiciele organizacji zakładowych po raz kolejny w drodze wyborów powierzyli funkcję przewodniczącego sekretariatu kol. Piotrowi Morcie reprezentującego wraz E. Tomaszkiem, któremu powierzono funkcje sekretarza, wieruszowską organizację związkową NSZZ „Solidarność -80 Pfleiderer Wieruszów.

Powołano także przewodniczących ds. w poszczególnych branżach; przemysłu drzewnego, cementowego, wapienniczego, kruszyw materiałów budowlanych, transportu, leśnictwa, parków narodowych oraz produkcji mebli. Zwieńczeniem pobytu w Kielcach była, krótka wizyta w centrum targowym, gdzie zwiedziliśmy wystawę zorganizowaną z okazji XXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nas jako byłych pancerniaków interesowały oczywiście najbardziej czołgi. Ciekawym eksponatem wystawy był także samochód Wojskowej Akademii Technicznej ( biały) napędzany wodorem (w stanie stałym).

Podczas obrad przewodniczący Piotr Morta przedstawił informację podsumowującą, krótki okres działania sekretariatu, którą przedstawiam poniżej.
E. Tomaszek

Informacja przewodniczącego KS BDOŚ NSZZ ”Solidarność”-80

Drodzy Koledzy,

III Kongres Krajowego Sekretariatu Budownictwa Drzewiarzy i Ochrony Środowiska zorganizowany został w Kielcach. Dziękuję serdecznie Stanisławowi Jacecko, Maciejowi Hara i Wiesławowi Wąsikowi za zorganizowanie kolejnego Kongresu. W tej krótkiej historii naszego istnienia Ziemia Kielecka gości nas po raz drugi. Jestem niezmiernie wdzięczny Kolegom za zaangażowanie, aktywność i wysiłek. To dzięki Wam możemy w tych dniach obradować i przeprowadzać wybory do władz Krajowego Sekretariatu.

Pomimo młodzieńczego wieku nasza Organizacja może pochwalić się wieloma aktywnościami. Przedstawiciele KS BDOŚ reprezentują FZZ i „Solidarność”-80 w Zespole Trójstronnym przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa oraz w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny. Z inicjatywy KS BDOŚ KK ”Solidarność”-80 wraz Krajowym Sekretariatem zawarli porozumienie z Polską Izbą Gospodarczą Przemysłu Drzewnego z siedzibą w Poznaniu. Powyższe porozumienie o współpracy jest pierwszym w Polsce aktem prawnym określającym wzajemne relacje i regulującym sposób współpracy pomiędzy centralą związkową a organizacją pracodawców. W porozumieniu zadeklarowano, że „Wolą stron jest pozytywne oddziaływanie na wzrost gospodarczy poprzez kształtowanie wynagrodzeń zgodnie z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej „takie samo wynagrodzenie za pracę o takiej samej wartości”.” Jesteśmy więc prekursorami działań, które powinny stać się powszechnymi. Ma to szczególne znaczenie w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym, ponieważ takie umowy mogą wprowadzać jednolite standardy, które będą obowiązywać we wszystkich lokalizacjach. Posiada to również duże znaczenie w firmach z kapitałem polskim, gdyż umożliwia tworzenie układów zbiorowych ponadzakładowych – branżowych.

Wspomniałem tylko o niektórych aktywnościach działaczy KS BDOŚ. Przed nami stoją nowe wyzwania i, jako nowoczesna organizacja związkowa, będziemy się koncentrować na analizie rynku pracy i reprezentowaniu interesów pracowników w Organizacjach, które obejmujemy działalnością związkową. Często zadajemy sobie pytanie dlaczego w Polsce nie ma innowacji. Jedną z głównych przyczyn jest czynnik ekonomiczny, a konkretnie brak opłacalności inwestycji w innowacje. Rozwój pozwalający tworzyć innowacyjne produkty jest nieopłacalny, skoro przedsiębiorstwa mogą zwiększać marżę kosztem niskich wynagrodzeń. Po prostu firmy zarabiają kosztem pracowników. Można to zmienić przez presję społeczną, ale do takich rozwiązań potrzebne są silne związki zawodowe i silne organizacje pracodawców. Niestety w Polsce trudno powiedzieć, że istnieją silne związki zawodowe,a z organizacjami pracodawców jest jeszcze gorzej. Zarówno pracodawcy, jak i rządzący powinni wiedzieć, że źródłem innowacyjności są pracownicy i powinni uwzględniać ten fakt w kształtowaniu swojej polityki właściwego motywowania pracowników. Źródeł innowacji powinno się poszukiwać na rynku pracy uwzględnieniem dialogu społecznego – w Polsce często szuka się ich nie tam, gdzie należy.

Dobrym przykładem jest radykalnie innowacyjna gospodarka niemiecka o bardzo dużej dynamice rozwoju. Model niemiecki, określany jako koordynowany, charakteryzuje się innowacjami opartymi o dialog ze społecznym kapitałem pracowników. Istnieje w nim bardzo silna koordynacja działań pracodawców i pracowników, co pozwala efektywnie identyfikować trendy na rynku pracy. Ponadto pozytywny wpływ na innowacyjność gospodarki niemieckiej posiada system kształcenia dualnego. Nauka zawodu przebiega równocześnie w szkole i u pracodawcy. Na kształtowanie systemów zatrudnienia, motywowania i kształcenia mają wpływ zarówno pracodawcy, jak i związki zawodowe. Mamy tam do czynienia ze stabilnym zatrudnieniem i silnymi związkami zawodowymi. Model niemiecki powinien nam służyć jako wzór do naśladowania. Stabilność zatrudnienia działa w dwie strony. Pracownicy w Polsce często traktowani są jako „tymczasowi”, w związku z tym coraz częściej zaczynają traktować pracodawców również jako „tymczasowych”. Niestety działania takie są niekorzystne zarówno dla firm, jak i dla pracobiorców.

Zasadniczy problem z polskim rynkiem pracy polega na tym, że formalne regulacje nie znajdują zastosowania w życiu. Prawdą jest, że polski kodeks pracy i ustawa o związkach zawodowych nie zalicza się do liberalnych. Niestety brak kontroli Państwowej Inspekcji Pracy posiada negatywny wpływ na system wynagradzania i stosunki pracy. Innymi słowy w stosunkach pracy i w sposobie motywowania pracowników teoria daleka jest od strony empirycznej. Przyczyna leży głównie po stronie bezczynności Państwowej Inspekcji Pracy. Niby mamy Państwową Inspekcję Pracy, ale ona niewiele może, a w związku z tym niewiele robi.

Dziękuję za uwagę, życzę owocnych obrad i trafnych wyborów.
Przewodniczący KS BDOŚ NSZZ ”Solidarność”-80

źrodło i fot:
http://www.powiatowy.pl/2017/09/iii-kongres-ks-bdos-nszz-solidarnosc-80/

INTEGRACJA W RUCHU CIĄGŁYM – CZYLI, NIE SAMĄ PRACĄ CZŁOWIEK ŻYJE

Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów organizacji wchodzącej w skład Forum Związków Zawodowych zaprasza swoich członków na „INTEGRACJĘ W RUCHU CIĄGŁYM„.

 Impreza odbędzie się 21 października 2017 roku w Hali Widowiskowo-Sportowej w Bełchatowie, ul. 1 Maja 61.

Gwiazdami Imprezy będą niezwykle popularne zespoły „Piękni i Młodzi” oraz „Classic„.

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu specjalnego:


Warto również wspomnieć o zawarciu Porozumienia o współpracy ZZPRC KWB Bełchatów ze Społeczną Akademią Nauk.

fot. www.zzprckwb.org.pl

Organizacja członkowska FZZ, wynegocjowała z Władzami Uczelni bardzo korzystne rabaty dla Członków ZZPRC KWB Bełchatów, którzy w roku akademickim 2017/2018 rozpoczną studia podyplomowe na tej Uczelni.

źródło:
http://zzprckwb.org.pl/

POROZUMIENIA SZCZECIŃSKIE

30 sierpnia pod bramą Stoczni Szczecińskiej zebrali się uczestnicy wydarzeń sprzed 37 lat – związkowcy i przedstawiciele władz, m. in.:

Marszałek Sejmu Joachim Brudziński, wicepremier Piotr Gliński, Prezydent Miasta Szczecin Piotr Krzystek. Krajowy Sekretariat BDOŚ NSZZ ”Solidarność”-80 reprezentował jego przewodniczący – Piotr Morta, będący jednocześnie członkiem Zarządu Wojewódzkiego FZZ. W samo południe syrena stoczniowa dała sygnał do rozpoczęcia obchodów rocznicowych.

 W sobotę 30 sierpnia 1980 r. w świetlicy Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego władze komunistyczne podpisały porozumienie ze strajkującymi robotnikami regionu zachodniopomorskiego. Było to pierwsze z porozumień sierpniowych. Dokument ten przeszedł do historii pod nazwą Porozumienie Szczecińskie. Pierwszy punkt dokumentu mówił o możliwości powołania samorządnych związków zawodowych. Jego podpisanie zakończyło strajki na Pomorzu Zachodnim. Następnego dnia po zawarciu Porozumienia Szczecińskiego w sali BHP Stoczni Gdańskiej wicepremier Mieczysław Jagielski oraz Lech Wałęsa podpisali porozumienie zawarte pomiędzy Rządem PRL a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym.

Sygnatariuszem porozumień szczecińskich był Marian Jurczyk, późniejszy założyciel NSZZ „Solidarność”-80. Obecnie przewodniczącym KK NSZZ ”Solidarność”-80 jest Marek Mnich, który również uczestniczył w rocznicowych uroczystościach pod bramą stoczni.

Nieobecny na uroczystościach Prezydent RP Andrzej Duda napisał list do zgromadzonych pod bramą stoczni, w którym czytamy między innymi: „37 lat temu Szczecin był jednym z miejsc, gdzie rozstrzygały się losy Polski. (…) Polski sierpień, powołanie związków zawodowych i dokonania Solidarności to wielkie wydarzenia – symbole, ważne nie tylko w historii Polski, ale także historii powszechnej

Przed stoczniową bramą modlił się metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga.

Piotr Morta – przewodniczący KS BDOŚ NSZZ ”Soliarność”-80 oddał hołd stoczniowcom i złożył kwiaty pod bramą stoczni. Wraz z nim obecny był Wojciech Fryziel reprezentujący KM ”Solidarność”-80 Pfleiderer Wieruszów.

Eugeniusz Tomaszek

źródło:
http://www.powiatowy.pl/2017/09/porozumienia-szczecinskie/

XV Posiedzenie łódzkiego KM RPO z udziałem przedstawiciela FZZ

Ekspert Forum Związków Zawodowych Piotr Morta uczestniczył w XV posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego.

W posiedzeniu brał również udział Wolfgang Munch – wicedyrektor wydziału ds. Polski z DG Regio (Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) Komisji Europejskiej. W swojej wypowiedzi negatywnie ocenił komunikację KM ze społeczeństwem.

Wolfgang Munch

Wywiad z ekspertem FZZ Piotrem Mortą na temat przebiegu XV posiedzenia łódzkiego KM RPO.

Co było tematem XV posiedzenia KM RPO w Łodzi?

Zasadnicze tematy XV posiedzenia KM RPO to: zmiany w kryteriach wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, informacja Departamentu Polityki Regionalnej na temat stanu realizacji programu na lata 2014-2020. Ponadto omówiona została proponowana zmiana regulaminu KM oraz zaprezentowano wyniki przeprowadzonego badania ewaluacyjnego zrealizowanego w 2016 r.

Zajmujecie się rozdziałem funduszy europejskich, czy Komisja Europejska to kontroluje?

Tak, oczywiście. W ostatnim, XV posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO Województwa Łódzkiego uczestniczył Wolfgang Münch z Komisji Europejskiej. Jest on zastępcą Dyrektora Wydziału ds. Polski w DG Regio (Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej) Komisji Europejskiej.

Jak przedstawiciel Komisji Europejskiej ocenił gospodarowanie środkami europejskimi w Województwie Łódzkim?

Wolfgang Münch pozytywnie ocenił pozycję województwa łódzkiego w rankingu województw. Podkreślił, że w porównaniu z innymi województwami, łódzkie nie jest opóźnione we wdrażaniu. Jednak zaniepokoiło go małe zainteresowanie beneficjentów przy realizacji niektórych programów, co jego zdaniem należy przeanalizować na spotkaniach roboczych. Ocenił, że przedstawiona prezentacja była zbyt szczegółowa, że sprawozdanie jest dokumentem czysto administracyjnym, niezrozumiałym i nieprzystosowanym do odbioru przez społeczeństwo. Bardzo mocno podkreślił potrzebę zwrócenia większej uwagi na komunikację ze społeczeństwem. Ponadto wskazał na potrzebę komercjalizacji badań prowadzonych przez ośrodki naukowe i potrzebę aktywizacji firm przy realizacji programów współfinansowanych ze środków unijnych.

Jak twoim zdaniem środki unijne mogą wpłynąć na rozwój naszego regionu?

Koniecznie należy podjąć i prowadzić działania mające na celu usunięcie różnego typu przeszkód dla inwestycji w infrastrukturę transportową i energetyczną. Szczególną dynamikę rozwoju można uzyskać przez sektor budowlany. Kolejne wyzwanie to pokrycie obszarów gmin planami zagospodarowania przestrzennego.Miejscowe plany zagospodarowania pomimo tego, że często ulegają zmianom, powinny być spójne z dokumentami dotyczącymi planowania na poziomie regionalnym.

Firmy mogą wiele skorzystać na współpracy z uczelniami, konieczna jest więc aktywizacja w tym zakresie przedsiębiorstw. Tylko poprzez wspólne działania staną przed wyzwaniami gwarantującymi im rozkwit. Wzajemne zaufanie i współpraca na bazie pozyskanych środków unijnych jest gwarancją trwałego wzrostu gospodarczego w regionie. Wymaga to od przedsiębiorców i uczelni gotowości do prowadzenia wspólnej polityki według nowych, wspólnie uzgodnionych reguł.

Semestr europejski ma zagwarantować, że ośrodki naukowe i firmy będą prowadzić swoją politykę budżetową i gospodarczą zgodnie z przyjętymi wobec UE zobowiązaniami.

Ponadto pragnę zwrócić uwagę na fakt, że 2,5 mld zł to kwota, jaka w najbliższych latach ma zostać przeznaczona przez Ministerstwo Rozwoju na rozwój średnich miast. Opracowano, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla miast. Jego główne elementy to wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji, a w szczególności stworzenie ułatwień dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych, zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

W Zduńskiej Woli na konferencji, w której uczestniczyłem, wicepremier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że przygotowana przez Ministerstwo Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju określa nowy model rozwoju Polski, w tym rozwoju regionalnego – zrównoważonego, równomiernie obejmującego cały kraj i uwzględniającego różnorodność i specyfikę polskich miast, miasteczek i wsi. Zdaniem wicepremiera, każdy obszar naszego kraju musi być włączony w procesy rozwojowe, przez zidentyfikowanie i wsparcie jego indywidualnych zasobów i unikalnego potencjału.

Podsumowując, można z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że efektywnie działające podmioty gospodarcze przy wsparciu sprawnych samorządów, korzystając z oferty unijnej i rządowej, mogą zrobić wiele dla lokalnych społeczności.

E.Tomaszek

  XV Posiedzenie KM RPO Województwa Łódzkiego było okazją do spotkania z Piotrem Mortą, Członkiem Zarządu Forum Związków Zawodowych Województwa Łódzkiego oraz Przewodniczącym NSZZ „Solidarność”-80 Pfleiderer Prospan S.A. w Wieruszowie.

 

Przewodniczący Piotr Morta wręczył mi pamiątki z okazji obchodów 25-lecia NSZZ „Solidarność”-80, omówiliśmy również aktualną politykę medialną Forum Związków Zawodowych, wskazując m.in. na potrzebę zintensyfikowania działań zmierzających do zwiększenia roli mediów społecznościowych w regionach.

admin

źródło:

http://www.powiatowy.pl/2017/07/xv-posiedzenie-lodzkiego-km-rpo/

DO ZŁOCZEWA DROGA PROWADZI PRZEZ WARSZAWĘ

17 lipca 2017 roku organizacje związkowe z bełchatowskiej kopalni wydały komunikat podsumowujący dotychczasowe działania zainicjowane przez ww., których celem jest doprowadzenie do pozytywnego zakończenia walki o Odkrywkę Złoczew.

[..] Czerwiec i lipiec obfitował w spotkania, podczas których wiele mówiło się o przyszłości branży węgla brunatnego w Polsce, a więc także i naszej kopalni.

Do najważniejszych z nich możemy zaliczyć spotkania w Warszawie:

8 czerwca – Parlamentarny Zespół ds. inwestycji Złoczew,

5 lipca – Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii,

11 lipca – Zespół Trójstronny ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników oraz Branży Węgla Brunatnego.

Szczególnie to ostatnie spotkanie miało wielkie znaczenie, gdyż podczas niego zostały omówione problemy związane z uzyskaniem (przedłużaniem) koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego oraz zaprezentowano założenia Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku. We wszystkich spotkaniach wzięli udział nasi przedstawiciele[..]

Poniżej zamieszczamy treść komunikatu w całości:

źródła:
http://zzprckwb.org.pl/news/839

 

http://www.solidkwbbel.pl/images/Komunikat_17.07.17.pdf