WYBRANO NOWE WŁADZE ZZ PRC KWB BEŁCHATÓW

24 marca 2017 roku w OSiR „Wawrzkowizna” niedaleko Bełchatowa, odbyło się XXVIII Sprawozdawczo -Wyborcze Walne Zebranie Delegatów ZZ PRC KWB Bełchatów.

Podczas zebrania gdzie obok wyborów głównym tematem była planowana odkrywka „Złoczew”, Delegaci wybrali Przewodniczącego, Zarząd, Komisję Rewizyjną jak również Grupowych Oddziałowych.

 Funkcję Przewodniczącego związku w dalszym ciągu pełnić będzie Wiceprzewodniczący Forum Związków Zawodowych Waldemar Lutkowski.

 W pierwszej części zebrania dokonano wyboru prowadzącego, którym został kolego Adam Blada. Dokonano również wyboru protokolantów, członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.

W dalszej części zebrania Przewodniczący Lutkowski omówił co działo się w okresie sprawozdawczym, gdzie za najistotniejsze można uznać prowadzone spory zbiorowe dzięki którym uniemożliwiono m.in. powstanie CUW oraz Przedłużono Gwarancje Zatrudnienia na kolejne 10 lat dla pracowników bełchatowskiej kopalni.

Przewodniczący przedstawił aktualną sytuacje finansową w kopalni i Spółkach oraz zrelacjonował prowadzone aktualnie negocjacje płacowe w KWB.

Sprawozdanie finansowe przedstawił wiceprzewodniczący związku kol. Paweł Teodorski, natomiast w imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z jej prac omówił kol. Krzysztof Rośniak.

Po krótkiej przerwie głos zabrał zaproszony na zebranie Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy będący członkiem związku kol. Zbigniew Miłek który w swoim wystąpieniu przedstawił wyniki prowadzonych działań w celu poprawy warunków pracy w KWB Bełchatów.

Następnie wypowiedzieli się również kolejni zaproszeni goście tj. Wiceprezes PGE GiEK S.A. Pan Andrzej Kopertowski, Prezes Zarządu Bestgum Polska Pan Wiesław Sagan oraz Panie Lucyna Zyberyng nowa Dyrektor Ekonomiczna Finansowa bełchatowskiej kopalni i Kierownik wydziału HR Elżbieta Kurowska-Gierasimiuk.

Delegaci pytali zaproszonych gości głównie o zaawansowanie prac nad otwarciem odkrywki Złoczew jak również drażliwy temat przyjęć do Kopalni Bełchatów.

Pan wiceprezes Andrzej Kopertowski w odpowiedzi na pytanie o Złoczew stwierdził że PGE GIEK jest za. Aktualnie jest to ostatni etap w staraniach o koncesje, która jak zapewniał zostanie przyznana. Jednak ostateczną decyzję czy zostanie rozpoczęta budowa kopalni w Złoczewie podejmie Rząd po uwzględnieniu kosztów emisji CO2.

Władze ZZPRC KWBB

 Następnym a zarazem najważniejszym etapem zebrania były oczywiście wybory. W pierwszej kolejności dokonano wyboru Przewodniczącego którym pozostał na kolejną kadencję kol. Waldemar Lutkowski. Następnie dokonano wyboru 24 delegatów którzy wraz z Przewodniczącym będą tworzyć Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów która to organizacja poprzez OZZZPRC wchodzi w skład Forum Związków Zawodowych, jak również 5 osobową Komisje Rewizyjną.

 Na zakończenie zebrania Przewodniczący Waldemar Lutkowski podziękował delegatom za zaufanie oraz przedstawił kierunki działań na które zostanie zwiększony nacisk w nadchodzącej kadencji.

Warto również wspomnieć o stanowisku związku ws. budowy Odkrywki „Złoczew” które zamieszczamy poniżej.

Galeria zdjęć:

DIALOG SPOŁECZNY W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY Z UDZIAŁEM FZZ

Piotr Morta (Członek Zarządu FZZ Województwa Łódzkiego) reprezentował FZZ i Solidarność 80 w pierwszym w tym roku posiedzeniu Zespołu Trójstronnego. Sektorowa Rada Kompetencji.

Sektorowe Ramy Kwalifikacji oraz zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to główne tematy debaty Zespołu Trójstronnego. Ministerstwo Infrastruktury reprezentował Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu.

od lewej:Zbigniew Majchrzak – Solidarność, Zbigniew Janowski – ZZ Budowlani, Tomasz Żuchowski – Podsekretarz Stanu Min. Infrastruktury oraz Piotr Morta reprezentujący Forum Związków Zawodowych

Czy konieczne są zmiany w szkolnictwie zawodowym?

Piotr Morta uważa, że zmiany w szkolnictwie zawodowym są konieczne, szkoły nie powinny „produkować bezrobotnych”, do szkoły nie powinno się „chodzić”, w szkole należy się uczyć. Model szkoły zawodowej, branżowej – kontynuuje mój rozmówca – powinien uwzględniać zapotrzebowanie rynku pracy. Praktyki zawodowe dla dobrego przygotowania młodzieży do wykonywania wyuczonego zawodu należy organizować w miejscach, w których absolwenci będą podejmować pracę.

Wojciech Fryziel, który również uczestniczył w posiedzeniu Zespołu Trójstronnego z ramienia Solidarności 80, odniósł się do czasów, kiedy sam uczył się zawodu w szkole. Stwierdził, że ścisła współpraca szkół branżowych z zakładami pracy w czasie nauki zawodu to bardzo dobre doświadczenie.

Obecna na posiedzeniu Zespołu Trójstronnego Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Teresa Wargocka poinformowała, że w związku z reformą szkolnictwa oczekuje od Ministerstwa Infrastruktury „szybkiej linii branżowej,” co umożliwi Ministerstwu Edukacji podjęcie stosownych decyzji przy opracowaniu podstaw programowych dla szkół podstawowych i zawodowych. Mój rozmówca powiedział, że jest to działanie słuszne i konieczne. W jego ocenie problemem z jakim mogą mieć do czynienia partnerzy w osobach Ministrów Edukacji i Infrastruktury jest czas. Reforma Edukacji wchodzi w życie z dniem pierwszego września 2017 roku. Oznacza to, że czasu pozostało niewiele. Działania będą podejmowane pod presją czasu, co stanowi pewne zagrożenie dla efektywności działania. W związku z powyższym konieczna jest pełna mobilizacja i koncentracja dla uzyskania zamierzonych celów.

Czy i dlaczego szkoły obecnie produkują bezrobotnych?

Zdaniem Piotra Morty, programy kształcenia w placówkach szkolnych nie są dostosowane do potrzeb rynku pracy. Uczniów w szkołach zawodowych kształci się w zawodach, w których często panuje największe bezrobocie; jako przykład mogę podać zawód: pracownik administracyjny, asystent ekonomiczny. Ponadto istnieje problem na etapie wyboru właściwej szkoły. Zdecydowana większość polskich uczniów nie wie, co chce robić w życiu. Przy dokonywaniu wyboru kolejnych ścieżek kształcenia często bywają osamotnieni, a ich decyzje w związku z tym bywają przypadkowe. Przypadkowy wybór zawodu bardzo często sprzeczny jest z zapotrzebowaniem rynku pracy.

Największa bariera dla rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości to niedopasowanie wykształcenia absolwentów do potrzeb rynku pracy. „Produkcja przez szkoły bezrobotnych” jest hamulcem dla gospodarki. Polskie szkolnictwo zawodowe wymaga gruntownej zmiany.

Oby obecna reforma nie była fikcją, uczenie suchych faktów i preferowanie odtwórczego rozwiązywania testów należy zastąpić wspieraniem kreatywności i innowacyjności. Uczniowie powinni również mieć możliwość korzystania z doradztwa zawodowego.

Z Piotrem Mortą rozmawiał
E. Tomaszek

źródło oraz fot.:

Dialog społeczny w Ministerstwie Infrastruktury

WYBORY W ORGANIZACJACH CZŁONKOWSKICH FZZ

Marzec jest kolejnym miesiącem w którym organizacje członkowskie FZZ z łódzkiego wchodzą w okres wyborczy.

Wśród nich są m.in. Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego KWB Bełchatów, który to organizuje w dniu 24 marca 2017 roku XXVII Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów.

 Zgodnie z porządkiem obrad XXVII Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów ZZPRC KWB Bełchatów zostaną przedstawione sprawozdanie z działań Zarządu ZZPRC i Komisji Rewizyjnej. Planowana jest również dyskusja programowa.

Jednak głównymi punktami Walnego Zebrania Delegatów, których to wybór nastąpił na poszczególnych działach KWB Bełchatów oraz Spółkach: Ramb, Bestgum Polska PTS Betrans oraz MegaSerwis, będą wybory Przewodniczącego Związku, Członków Zarządu oraz Członków Komisji Rewizyjnej.

Kolejną organizacją wchodzącą w skład Forum Związków Zawodowych i rozpoczynający proces wyborczy w marcu jest NSZZ Solidarność 80.

W dniu 15.03.2017 r . w jednej z sal restauracji „ES” odbyło się pierwsze z kilku zaplanowanych zebrań wyborczych Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ”Solidarność”-80 Pfleiderer Prospan S.A.

W czasie zebrania oprócz wykonania procedury wyborów delegatów podsumowano działalność finansową i merytoryczną związku w roku 2016r, a w związku z obchodzoną niedawno 25. rocznicą powstania związku wręczono działaczom honorowe odznaczenia związkowe oraz wszystkim członkom związku okolicznościowe upominki.

Podczas zebrania informację o działalności związku za miniony okres przedstawił Piotr Morta Przewodniczący KM NSZZ ”Solidarność”-80 i Członek ZWŁ FZZ a którą prezentujemy poniżej:

Informacja przewodniczącego KM NSZZ ”Solidarność”-80 Pfleiderer Prospan S.A. za okres; 18 czerwca 2014 – 28 lutego 2017

„Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Szanowni Państwo,

Jesteśmy bardzo młodą Organizacją Międzyzakładową, funkcjonujemy od 18 czerwca 2014 roku. Jednocześnie możemy pochwalić się wieloma sukcesami i to zarówno na szczeblu zakładów, województwa, jak i kraju. W moim wystąpieniu nie będę koncentrował się na prezentowaniu działań podejmowanych w mijającej kadencji.

Jestem przekonany, że doskonale pamiętacie chociażby trudne negocjacje, które zakończyły się sukcesem. Wynegocjowaliśmy z pracodawcami wypłaty: nagrody świątecznej, premii za miesiąc grudzień minionego i styczeń bieżącego roku, ponadto toczą się negocjacje dotyczące wzrostu wynagrodzeń w 2017 roku. Organizacje Związkowe z naszym aktywnym udziałem wynegocjowały i podpisały komplet aktów prawnych w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Pfleiderer Grajewo i Pfleiderer Polska.

Zapisy w nowych regulacjach prawnych są korzystniejsze od tych, które obowiązywały w dotychczas obowiązujących aktach prawnych wewnętrznego prawa pracy. Czeka nas jeszcze przekształcenie Pfleiderer Prospan S.A. na Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. Będzie to kolejna ważna zmiana struktury organizacyjnej spółki, która zatrudnia największą ilość pracowników koncernu zrzeszonych w NSZZ ”Solidarność”-80.

Przed Organizacją Międzyzakładową NSZZ ”Solidarnością”-80 stoją nowe wyzwania i, jako nowoczesna organizacja związkowa, będziemy koncertować się na analizie rynku pracy i sytuacji w spółkach, które obejmujemy swoją działalnością. Nasze postulaty oparte na merytorycznych opracowaniach będziemy przedstawiać pracodawcom i korzystając z twardych argumentów przekonywać ich do wprowadzania w życie dobrych rozwiązań dla firmy i dla pracowników, które w sposób szczególny wpływać będą na dynamiczne kształtowanie wzrostu wynagrodzeń.

W związku z powyższym skoncentruję się teraz na analizie polskiego rynku pracy i pozycji na tymże rynku zarówno pracodawców, jak pracobiorców. Prezentowana analiza będzie miała na celu przyjęcie i wprowadzenie w życie optymalnej i jednocześnie efektywnej strategii działania związku.

Polska ma największy potencjał, by w najbliższej perspektywie zostać najszybciej rozwijającą się gospodarką wśród wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, tak twierdzą eksperci firmy doradczej PwC (PwC to nazwa handlowa PricewaterhouseCoopers globalnej sieci przedsiębiorstw świadczących usługi doradcze i audytorskie z siedzibą centrali w Londynie.). Jeden najlepszych wśród wszystkich krajów potencjał rozwojowy Polski to wzmacnianie przewagi konkurencyjnej opartej na innowacyjności i nowych technologiach, a przede wszystkim na dobrze wykształconych i właściwie motywowanych pracownikach.

Obserwując rynek pracy możemy stwierdzić, że sytuacja na polskim rynku uległa radykalnej zmianie. Polski rynek pracy jest obecnie rynkiem pracownika. Jeszcze kilka lat temu potencjalni pracownicy potrzebowali firmy, która ich zatrudni, tak teraz to firma potrzebuje pracowników. Dziś coraz częściej to pracodawcy szukają pracowników. Dlatego też zwykle jest tak że przedsiębiorstwa walczą o pracowników, gwarantując im coraz to lepsze warunki wynagradzania w celu zatrzymanie ich w firmie przez jak najdłuższy okres czasu. Warto zwrócić uwagę na dynamikę wzrostu wynagrodzeń w ostatnich latach, co potwierdza teorię, że pracodawcy są w stanie płacić coraz więcej za pracę. Reasumując, możemy stwierdzić, że pozycja pracowników w porównaniu z pozycją pracodawców uległa wzmocnieniu.

Dziś coraz to częściej mamy styczność z sytuacjami, gdzie to potencjalni pracobiorcy dyktują warunki pracy. Nasuwa się pytanie, czy to dobrze czy źle. Odpowiedź nie może być jednoznaczna, ponieważ kwestia ta jest dość skomplikowana. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, aby strony były wzajemnie usatysfakcjonowane. Pewny jest fakt, że rok 2017 będzie rokiem pod znakiem wyższych wynagrodzeń i lepszych warunków pracy, jak również większej mobilności pracowników.

Dziękuję za uwagę, życzę owocnych obrad i trafnych wyborów.”

źródła:

zzprckwb.org.pl

NSZZ Solidarność – 80 Prospanu organizuje zebrania wyborcze

Młodzi z łódzkiego aktywni w Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych

20 lutego br. odbyło się posiedzenie wyborcze Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych, które miało miejsce w Warszawskiej siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy. Na funkcję przewodniczącego wybrany został przedstawiciel naszego województwa, Rafał Zaręba.

Na szczególną uwagę zasługują również inni przedstawiciele łódzkiego, mianowicie młodzi działacze z Wieruszowa.

Poniżej zamieszczamy treść artykułu, który ukazał się w dniu wczorajszym pt.:

Młodzi działacze z „Solidarności”- 80 w strukturach krajowych FZZ

 Przewodniczący ”Solidarność”-80 Pfleiderer Prospan S.A. Piotr Morta funkcjonując w strukturach ponadzakładowych FZZ i „Solidarności”-80 stawia na aktywizacje młodych działaczy związkowych z Prospanu.

Tym samym 5 Członków Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego ”Solidarność”-80 z terenu wieruszowskiego zakładu Pfleiderer Prospan S.A., uczestniczyło w miniony poniedziałek 20 lutego br. w posiedzeniu wyborczym Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych w Warszawie.

Nasi mieszkańcy i działacze związkowi w składzie Mirosław Adamowicz, Wojciech Fryziel, Jarosław Galasiński, Marcin Tomala oraz Dawid Ścigała przybyli na miejsce dzień wcześniej, gdzie w głównej siedzibie organizacji NSZZ ”Solidarność”-80 na ulicy Pięknej, przywitał ich Przewodniczący Komisji Krajowej Marek Mnich wraz z pozostałymi Członkami z całej Polski. W trakcie spotkania wytypowano kandydatów na Przewodniczącego oraz Członków KM FZZ. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, podczas której można było się lepiej poznać oraz wymienić cennym doświadczeniem.

„Posiedzenie wyborcze, rozpoczęło się punktualnie o godzinie 11:00, w Warszawskiej siedzibie Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy przy ulicy Stefana Jaracza 2. Na początku posiedzenia Przewodnicząca FZZ Dorota Gardias przywitała wszystkich przybyłych na miejsce członków z 14 organizacji związkowych z całej Polski.

Kolejno odbyły się wybory Prezydium, wybór komisji wyborczej i skrutacyjnej, wybór przewodniczącego oraz członków Zarządu KM FZZ. Nowym Przewodniczącym, który zastąpi dotychczas pełniącą ową funkcję Wiolettę Janoszka, został Rafał Zaręba. Rafał to 32 letni górnik, pracujący w kopalni KWB „Bełchatów”, na co dzień aktywnie działający w Porozumieniu Związków Zawodowych Kadra!

fot. http://www.kadra.org.pl/rafal-zareba-przewodniczacym-komisji-mlodych-fzz/

Posiedzenie zakończyło się o godzinie 16:00, Po zakończonym posiedzeniu wyborczym wieruszowscy członkowie NSZZ „Solidarność ‘80” spotkali się jeszcze w siedzibie Sejmu RP z członkami Klubu poselskiego KUKIZ’15. Nie zabrakło również czasu na zwiedzenie siedziby całego Sejmu” – zrelacjonował Jarosław Galasiński.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z warszawskich wydarzeń z udziałem młodzieżówki ”Solidarności”-80 z Prospanu, która znajduje się w podanym poniżej linku:

Galeria oraz źródło:

http://www.powiatowy.pl/2017/02/mlodzi-dzialacze-z-solidarnosci-80-w-strukturach-krajowych-fzz/


 Równocześnie zachęcamy do wstępowania w szeregi Komisji Młodych Forum Związków Zawodowych. Poniżej zamieszczamy logo KM FZZ, pod którym kryje się link do Grupy skupiającej osoby działające i wspierające działania Komisji.


fot. główne:  http://solidarnosc80.pl/(ze zmianami)

WYBRANO PRZEWODNICZĄCEGO ORAZ ZARZĄD OZZPIP REGIONU ŁÓDZKIEGO

Podczas V Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów Regionu Łódzkiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który odbył się 23 Lutego 2017 roku w Urzędzie Miasta Łódź, dokonano wyboru Przewodniczącego.

Funkcję tę w dalszym ciągu pełnić będzie widoczny na zdjęciu Pan Zdzisław Bujas.

 Ostatniego dnia lutego ukonstytuowało się również Prezydium RŁ OZZPiP. Na funkcję wiceprzewodniczących wybrano Panie Iwonę Darmach oraz Jolantę Korbicką. Skarbnikiem została wybrana Pani Ewa Kowalska, Sekretarzem Panie Mirosława Głowacka oraz Ewa Kurowska. Członkami Prezydium RŁ OZZPiP zostały natomiast Panie Elżbieta Mroczkowska, Elżbieta Janiszewska, Grażyna Rusek, Małgorzata Wilk oraz Jadwiga Mazurek

 OZZPiP jest największą organizacją związkową reprezentującą zawody medyczne w Polsce. Związek założono w 1995 roku i w tej chwili liczy około 80 tysięcy członków. OZZPiP jest również największym związkiem skupionym w Forum Związków Zawodowych a obecna Przewodnicząca Pani Lucyna Dargiewicz pełni w Forum funkcję wiceprzewodniczącej.

Warto dodać że aktualna Przewodnicząca Forum Związków Zawodowych pani Dorota Gardias była poprzednią liderką OZZPiP.

 Na V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, który miał miejsce w Łódzkim Urzędzie Miasta, zaproszono wspomnianą już wcześniej Przewodniczącą Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Wiceprzewodniczącą Forum Związków Zawodowych Panią Lucynę Dargiewicz, Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Panią Agnieszkę Kałużną, Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Dariusza Klimczaka, Wiceprezydenta Łodzi Pana Krzysztofa Piątkowskiego oraz Okręgowego Inspektora Pracy Pana Andrzeja Świderskiego.

Wszystkim wybranym, FZZ Województwa Łódzkiego gratuluje wyboru.


OZZPiP Region Łódzki

fot: https://www.facebook.com/ozzpip.lodz/photos/pcb.1208800899168712/1208800429168759/?type=3&theater